WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

Nie dotyczy zakupów konsumenckich


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami”) mają zastosowanie do dostaw i sprzedaży produktów oferowanych przez NORWOOD Sp. z o.o., Rusocin, ul. Rataja 6, 83-031 Łęgowo wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000114570 zwanego dalej Dostawcą zawartym pomiędzy Dostawcą a przedsiębiorcami jako nabywcami tych produktów, zwanymi dalej Nabywcami.

 

2. Szczegółowe warunki umów dostawy i sprzedaży pomiędzy Dostawcą a Nabywcą mogą być regulowane jednorazową lub ramową umową dostawy (lub sprzedaży), która określa warunki umowy w sposób odmienny niż uregulowany w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W przypadku sprzeczności między postanowieniami zawartymi w umowie szczegółowej a Warunkami ogólnymi, postanowienia Umowy szczegółowej są wiążące

 

3. Ogólne warunki gwarancji są częścią ogólnych warunków sprzedaży i obowiązują od momentu sprzedaży

 

4. Zamówienie złożone przez Kupującego nie stanowi podstawy do zawarcia umowy, jeżeli jest to sprzeczne z Ogólnymi Warunkami Handlowymi

 

5. SGR dla klientów krajowych i zagranicznych określają zasady współpracy stron przy sprzedaży produktów przez Sprzedawcę Klientowi

 

6. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie podstawą do złożenia zamówienia.

 

7. Klient składający zamówienie uznaje Ogólne Warunki Sprzedaży za integralną część umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

8. Ogólne warunki i ustalenia są przewidziane dla potwierdzenia i akceptacji przez Kupującego jako załącznik do umów partnerskich lub najpóźniej w momencie składania zamówienia. Jeśli Kupujący pozostaje w regularnych stosunkach handlowych Norwood, otrzymanie Ogólnych warunków przez pojedyncze zamówienie uważa się za ich akceptację dla wszystkich innych zamówień i umów sprzedaży.

 

9. Jeżeli Kupujący nie złożył oświadczenia o akceptacji Ogólnych Warunków Sprzedaży, Norwood Sp. z o.o. może zawiesić zamówienie do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia.

 

 
CENY, WARUNKI DOSTAWY, WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena określona w umowie lub ofercie Dostawcy to cena netto (bez VA).

 

2. Kupujący składa pisemne zapytanie dotyczące produktów pocztą elektroniczną lub osobiście do Sprzedawcy.

 

3. Zapytanie powinno zawierać: ilość, rodzaj i pełną specyfikację zamówionych produktów. Data wskazana przez Klienta w zapytaniu nie jest wiążąca dla Sprzedającego.

 

4. Producent, w odpowiedzi na żądanie klienta, przygotowuje Ofertę, którą wysyła do Klienta osobiście lub pocztą elektroniczną. Każda oferta zawiera ilość, rodzaj, pełną specyfikację produktu, czas dostawy i ważność oferty.

 

5. Przed potwierdzeniem oferty, a następnie przekazaniem zamówienia do produkcji, Klient zobowiązany jest sprawdzić jego zgodność pod względem ilości, rodzaju asortymentu, wymiarów, kolorów i innych elementów zamówienia.

 

6. W przypadku pomiarów klienta - klient jest odpowiedzialny za poprawność pomiarów

 

7. Zawarcie umowy sprzedaży jednostkowej następuje z chwilą pisemnego potwierdzenia Zamówienia Sprzedawcy złożonego przez Klienta pocztą lub faksem.

 

8. Producent ma prawo jednostronnie zażądać od Klienta zapłaty zaliczki pod warunkiem zawarcia jednostkowej umowy sprzedaży w związku z zamówieniem złożonym w wysokości 50% wartości zamówienia brutto, pod rygorem odmowy przyjęcia zlecenie do wykonania

 

9. Klient może zrezygnować lub dokonać zmian w zamówieniu pod warunkiem, że nie rozpoczął się proces produkcji.

 

10. W każdym przypadku Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie zamówienia określające datę produkcji (datę otrzymania) oraz datę korekty określającą dzień, w którym zmiany mogą być dokonane

 

11. Płatność za produkty będzie miała formę:

- wpłata zaliczki przelewem na konto Sprzedawcy po podpisaniu Oferty

- pozostała kwota przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, przed otrzymaniem produktów

- środki pieniężne przekazane przy odbiorze produktów do 5 000 PLN

 

Datą zapłaty strony jest data uznania rachunku na koncie Sprzedającego:

Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna, 80-280 Gdańsk, o / Wrzeszcz, ul. Szymanowski 2

Numer konta w PLN Raiffeisen Bank Polska SA: PL 46 1750 1325 0000 0000 0671 8442 SWIFT CODE: RCBWPLPW

 

12. Opóźnienie w spłacie wymaganych należności upoważnia Sprzedawcę do wstrzymania dostaw i odstąpienia od kolejnych zamówień

 

13. Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty pełnej ceny produktu.

 

14. W przypadku, gdy Sprzedający żąda zapłaty zaliczki, termin produkcji zamówionych produktów ustalany jest indywidualnie i liczony od dnia otrzymania na rachunku lub w kasie Sprzedającego, zaliczka za zamówione produkty

 

15. W innych przypadkach data produkcji jest ustalana z klientem i liczona od daty potwierdzenia zamówienia / zawarcia umowy

 

16. Producent określa następujące zasady odpowiedzialności za dostawę produktów:

- w przypadku produktów transportowanych własnym transportem Sprzedający ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty produktów do czasu rozładunku produktu przez Klienta. Od momentu rozładunku dostarczonych produktów klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub utratę produktów.

- w przypadku produktów przewożonych własnym transportem klienta lub za pośrednictwem osoby trzeciej, odpowiedzialność Sprzedawcy za utratę lub uszkodzenie produktów  kończy się wraz z ich załadowaniem na środek transportu. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie produktów przechodzi na Klienta

 

17. Produkty powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych i powinny być chronione przed bezpośrednimi negatywnymi warunkami atmosferycznymi. Za wady i niezgodności wynikające z niewłaściwego przechowywania produktów Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

18. Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Norwood Sp. z.o.o. na piśmie o wszelkich zmianach w miejscu prowadzenia działalności lub zamieszkania i adresie pocztowym. Brak powiadomienia spowoduje doręczenie pod adresy wskazane w zamówieniu lub podpisanych umowach partnerskich lub innych umowach handlowych.

 

19. Sprzedawca musi niezwłocznie poinformować Klienta o zaistnieniu lub o planie opóźnienia w gotowości do wydania towaru z magazynu Sprzedawcy i powiadomić o tym przyczynę oraz ewentualnym nowym terminie odbioru. Razem Dostawca i Kupujący uzgodnią dalsze kroki. Opóźnienie dostawy towarów nie może być przyczyną roszczeń wobec Sprzedawcy.

 

20. Dostawca na dostarczone produkty wystawia fakturę VAT. Dostawca dodaje podatek od towarów i usług do cen netto zawartych w ofercie lub umowie w odpowiedniej wysokości.

 

21. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, cena za zamówione produkty zostanie zapłacona w całości przed wydaniem Kupującemu. W przypadku faktury płatności odroczonej, data płatności jest obliczana w dniu, w którym środki zostaną zaksięgowane na koncie dostawcy.

 

22. W przypadku dostawy produktów przed zapłatą ceny całkowitej, wykrycie ewentualnych wad dostarczonych produktów nie stanowi podstawy do zawieszenia przez Kupującego zapłaty jakiejkolwiek części należności.

 

23. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, Nabywca jest zobowiązany do odbioru produktów w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania przez Dostawcę informacji o gotowości do odbioru produktów. Nabywca zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 20% ceny nieodebranego towaru, gdy Kupujący opóźni się z otrzymaniem więcej niż 10 dni liczonych od nieskutecznego wygaśnięcia powyższego dwutygodniowego terminu. Jeśli Nabywca nie odbierze zamówionych produktów w określonym terminie, Dostawca może również odstąpić od umowy. Dostawca ma prawo złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu w ciągu 60 dni od upływu terminu wyznaczonego przez Nabywcę na odbiór produktów. Wycofanie przez Dostawcę z umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty żądanej kary. Dostawca ma prawo żądać odszkodowania przekraczającego żądaną karę.

 

 
KREDYT

1. Dostawca ma prawo zawiesić realizację przyjętego zamówienia, jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą należności za dostawę objętą niniejszym zamówieniem lub dostawa została dokonana z wyprzedzeniem

 

2. Własność produktów jest zarezerwowana dla Dostawcy do momentu zapłaty pełnej ceny produktu.

 

 
GWARANCJA

Sprzedający udziela gwarancji na zamówione produkty zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktów oraz ogólnych warunkach gwarancji udostępnionych na stronie internetowej Sprzedającego

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać Sprzedawcy niezwłocznie i na piśmie.

 

2. W przypadku skarg ilościowych skarga może zostać złożona:

§ w przypadku reklamacji wynikających z nieprawidłowego załadunku towarów - najpóźniej w dniu następującym po rozładunku towarów

§ w przypadku reklamacji wynikających ze szkód powstałych podczas transportu - najpóźniej w dniu rozładunku; Konieczne jest umieszczenie adnotacji Kupującego na liście przewozowym rodzaju zakupionego towaru (oświadczenie o braku lub uszkodzeniu). Uwaga na liście przewozowym musi być podpisana przez kierowcę, który dostarczył przesyłkę.

 

3. Różne warunki gwarancji mogą być regulowane jednorazową lub ramową umową dostawy między Dostawcą a Nabywcą. W przypadku sprzeczności między postanowieniami zawartymi w umowie szczegółowej a OWU postanowienia Umowy szczegółowej są wiążące.

 

4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi.

 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ogólne warunki sprzedaży zostały sporządzone w wersjach językowych, jednakowo autentycznych. W przypadku sporów między stronami ich interpretacja jest decydująca w polskiej wersji językowej.

 

2. Umowy między Stronami, w tym dotyczące ich zawarcia, wykonania i rozwiązania, podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z zawartych umów będą rozstrzygane przez właściwy sąd Sprzedawcy.

 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków sprzedaży. Wszelkie zmiany Ogólnych warunków sprzedaży obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej Sprzedającego, pod warunkiem, że postanowienia Ogólnych warunków sprzedaży obowiązujące w dniu przyjęcia umowy / umowy mają zastosowanie do umów zawartych między Stronami

 

 
PAKOWANIE

1. Norwoood Sp.z.o.o. Dołoży wszelkich starań, aby towary były właściwie zapakowane.

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami”) mają zastosowanie do dostaw i sprzedaży produktów oferowanych przez NORWOOD Sp. z o.o., Rusocin, ul. Rataja 6, 83-031 Łęgowo wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000114570 zwanego dalej Dostawcą zawartym pomiędzy Dostawcą a przedsiębiorcami jako nabywcami tych produktów, zwanymi dalej Nabywcami.

 

2. Szczegółowe warunki umów dostawy i sprzedaży pomiędzy Dostawcą a Nabywcą mogą być regulowane jednorazową lub ramową umową dostawy (lub sprzedaży), która określa warunki umowy w sposób odmienny niż uregulowany w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W przypadku sprzeczności między postanowieniami zawartymi w umowie szczegółowej a Warunkami ogólnymi, postanowienia Umowy szczegółowej są wiążące

 

3. Ogólne warunki gwarancji są częścią ogólnych warunków sprzedaży i obowiązują od momentu sprzedaży

 

4. Zamówienie złożone przez Kupującego nie stanowi podstawy do zawarcia umowy, jeżeli jest to sprzeczne z Ogólnymi Warunkami Handlowymi

 

5. SGR dla klientów krajowych i zagranicznych określają zasady współpracy stron przy sprzedaży produktów przez Sprzedawcę Klientowi

 

6. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie podstawą do złożenia zamówienia.

 

7. Klient składający zamówienie uznaje Ogólne Warunki Sprzedaży za integralną część umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

8. Ogólne warunki i ustalenia są przewidziane dla potwierdzenia i akceptacji przez Kupującego jako załącznik do umów partnerskich lub najpóźniej w momencie składania zamówienia. Jeśli Kupujący pozostaje w regularnych stosunkach handlowych Norwood, otrzymanie Ogólnych warunków przez pojedyncze zamówienie uważa się za ich akceptację dla wszystkich innych zamówień i umów sprzedaży.

 

9. Jeżeli Kupujący nie złożył oświadczenia o akceptacji Ogólnych Warunków Sprzedaży, Norwood Sp. z o.o. może zawiesić zamówienie do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia.

 

 
CENY, WARUNKI DOSTAWY, WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena określona w umowie lub ofercie Dostawcy to cena netto (bez VA).

 

2. Kupujący składa pisemne zapytanie dotyczące produktów pocztą elektroniczną lub osobiście do Sprzedawcy.

 

3. Zapytanie powinno zawierać: ilość, rodzaj i pełną specyfikację zamówionych produktów. Data wskazana przez Klienta w zapytaniu nie jest wiążąca dla Sprzedającego.

 

4. Producent, w odpowiedzi na żądanie klienta, przygotowuje Ofertę, którą wysyła do Klienta osobiście lub pocztą elektroniczną. Każda oferta zawiera ilość, rodzaj, pełną specyfikację produktu, czas dostawy i ważność oferty.

 

5. Przed potwierdzeniem oferty, a następnie przekazaniem zamówienia do produkcji, Klient zobowiązany jest sprawdzić jego zgodność pod względem ilości, rodzaju asortymentu, wymiarów, kolorów i innych elementów zamówienia.

 

6. W przypadku pomiarów klienta - klient jest odpowiedzialny za poprawność pomiarów

 

7. Zawarcie umowy sprzedaży jednostkowej następuje z chwilą pisemnego potwierdzenia Zamówienia Sprzedawcy złożonego przez Klienta pocztą lub faksem.

 

8. Producent ma prawo jednostronnie zażądać od Klienta zapłaty zaliczki pod warunkiem zawarcia jednostkowej umowy sprzedaży w związku z zamówieniem złożonym w wysokości 50% wartości zamówienia brutto, pod rygorem odmowy przyjęcia zlecenie do wykonania

 

9. Klient może zrezygnować lub dokonać zmian w zamówieniu pod warunkiem, że nie rozpoczął się proces produkcji.

 

10. W każdym przypadku Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie zamówienia określające datę produkcji (datę otrzymania) oraz datę korekty określającą dzień, w którym zmiany mogą być dokonane

 

11. Płatność za produkty będzie miała formę:

- wpłata zaliczki przelewem na konto Sprzedawcy po podpisaniu Oferty

- pozostała kwota przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, przed otrzymaniem produktów

- środki pieniężne przekazane przy odbiorze produktów do 5 000 PLN

 

Datą zapłaty strony jest data uznania rachunku na koncie Sprzedającego:

Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna, 80-280 Gdańsk, o / Wrzeszcz, ul. Szymanowski 2

Numer konta w PLN Raiffeisen Bank Polska SA: PL 46 1750 1325 0000 0000 0671 8442 SWIFT CODE: RCBWPLPW

 

 

12. Opóźnienie w spłacie wymaganych należności upoważnia Sprzedawcę do wstrzymania dostaw i odstąpienia od kolejnych zamówień

 

13. Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty pełnej ceny produktu.

 

14. W przypadku, gdy Sprzedający żąda zapłaty zaliczki, termin produkcji zamówionych produktów ustalany jest indywidualnie i liczony od dnia otrzymania na rachunku lub w kasie Sprzedającego, zaliczka za zamówione produkty

 

15. W innych przypadkach data produkcji jest ustalana z klientem i liczona od daty potwierdzenia zamówienia / zawarcia umowy

 

16. Producent określa następujące zasady odpowiedzialności za dostawę produktów:

- w przypadku produktów transportowanych własnym transportem Sprzedający ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty produktów do czasu rozładunku produktu przez Klienta. Od momentu rozładunku dostarczonych produktów klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub utratę produktów.

- w przypadku produktów przewożonych własnym transportem klienta lub za pośrednictwem osoby trzeciej, odpowiedzialność Sprzedawcy za utratę lub uszkodzenie produktów  kończy się wraz z ich załadowaniem na środek transportu. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie produktów przechodzi na Klienta

 

17. Produkty powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych i powinny być chronione przed bezpośrednimi negatywnymi warunkami atmosferycznymi. Za wady i niezgodności wynikające z niewłaściwego przechowywania produktów Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

18. Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Norwood Sp. z.o.o. na piśmie o wszelkich zmianach w miejscu prowadzenia działalności lub zamieszkania i adresie pocztowym. Brak powiadomienia spowoduje doręczenie pod adresy wskazane w zamówieniu lub podpisanych umowach partnerskich lub innych umowach handlowych.

 

19. Sprzedawca musi niezwłocznie poinformować Klienta o zaistnieniu lub o planie opóźnienia w gotowości do wydania towaru z magazynu Sprzedawcy i powiadomić o tym przyczynę oraz ewentualnym nowym terminie odbioru. Razem Dostawca i Kupujący uzgodnią dalsze kroki. Opóźnienie dostawy towarów nie może być przyczyną roszczeń wobec Sprzedawcy.

 

20. Dostawca na dostarczone produkty wystawia fakturę VAT. Dostawca dodaje podatek od towarów i usług do cen netto zawartych w ofercie lub umowie w odpowiedniej wysokości.

 

21. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, cena za zamówione produkty zostanie zapłacona w całości przed wydaniem Kupującemu. W przypadku faktury płatności odroczonej, data płatności jest obliczana w dniu, w którym środki zostaną zaksięgowane na koncie dostawcy.

 

22. W przypadku dostawy produktów przed zapłatą ceny całkowitej, wykrycie ewentualnych wad dostarczonych produktów nie stanowi podstawy do zawieszenia przez Kupującego zapłaty jakiejkolwiek części należności.

 

23. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, Nabywca jest zobowiązany do odbioru produktów w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania przez Dostawcę informacji o gotowości do odbioru produktów. Nabywca zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 20% ceny nieodebranego towaru, gdy Kupujący opóźni się z otrzymaniem więcej niż 10 dni liczonych od nieskutecznego wygaśnięcia powyższego dwutygodniowego terminu. Jeśli Nabywca nie odbierze zamówionych produktów w określonym terminie, Dostawca może również odstąpić od umowy. Dostawca ma prawo złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu w ciągu 60 dni od upływu terminu wyznaczonego przez Nabywcę na odbiór produktów. Wycofanie przez Dostawcę z umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty żądanej kary. Dostawca ma prawo żądać odszkodowania przekraczającego żądaną karę.

 

 
KREDYT

1. Dostawca ma prawo zawiesić realizację przyjętego zamówienia, jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą należności za dostawę objętą niniejszym zamówieniem lub dostawa została dokonana z wyprzedzeniem

 

2. Własność produktów jest zarezerwowana dla Dostawcy do momentu zapłaty pełnej ceny produktu.

 

 
GWARANCJA

Sprzedający udziela gwarancji na zamówione produkty zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktów oraz ogólnych warunkach gwarancji udostępnionych na stronie internetowej Sprzedającego

 

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać Sprzedawcy niezwłocznie i na piśmie.

 

2. W przypadku skarg ilościowych skarga może zostać złożona:

§ w przypadku reklamacji wynikających z nieprawidłowego załadunku towarów - najpóźniej w dniu następującym po rozładunku towarów

§ w przypadku reklamacji wynikających ze szkód powstałych podczas transportu - najpóźniej w dniu rozładunku; Konieczne jest umieszczenie adnotacji Kupującego na liście przewozowym rodzaju zakupionego towaru (oświadczenie o braku lub uszkodzeniu). Uwaga na liście przewozowym musi być podpisana przez kierowcę, który dostarczył przesyłkę.

 

 

3. Różne warunki gwarancji mogą być regulowane jednorazową lub ramową umową dostawy między Dostawcą a Nabywcą. W przypadku sprzeczności między postanowieniami zawartymi w umowie szczegółowej a OWU postanowienia Umowy szczegółowej są wiążące.

 

4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi.

 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ogólne warunki sprzedaży zostały sporządzone w wersjach językowych, jednakowo autentycznych. W przypadku sporów między stronami ich interpretacja jest decydująca w polskiej wersji językowej.

 

2. Umowy między Stronami, w tym dotyczące ich zawarcia, wykonania i rozwiązania, podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z zawartych umów będą rozstrzygane przez właściwy sąd Sprzedawcy.

 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków sprzedaży. Wszelkie zmiany Ogólnych warunków sprzedaży obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej Sprzedającego, pod warunkiem, że postanowienia Ogólnych warunków sprzedaży obowiązujące w dniu przyjęcia umowy / umowy mają zastosowanie do umów zawartych między Stronami

 

 
PAKOWANIE

1. Norwoood Sp.z.o.o. Dołoży wszelkich starań, aby towary były właściwie zapakowane.